Bankkontakter pågår, kommunal borgen har blivit möjlig.
Markförhandlingar pågår.
Eon har tills vidare sagt nej till samförläggning av vissa sträckor.

Vi är nu 63 medlemmar.
En preliminär markägarförteckning är framtagen.
Ett förfrågningsunderlag och kontraktsförslag för markentreprenad är framtaget.
Ett markupplåtelseavtal är framtaget. Styrelsen beslutade att detta ska gälla.
Ett avtalsförslag avseende enskilda vägar är överlämnat till Vångerslät m.fl. byars Vägsamfällighet.
Förnyad kontakt har tagits med Eon avseende samförläggning på vissa sträckor. Vi avvaktar besked.
Vi väntar på positivt besked angående kommunalt borgensåtagande.

Vi är nu 62 medlemmar.
Vi har erhållit sökta medel från Kalmar Kommun, förutsatt att projektet fortskrider enligt plan, och att redovisade kostnader godkänns. Ett förslag till markägaravtal är framtaget, en preliminär schaktkarta är framtagen, ett förslag till arbetsmiljöplan är framtagen. Föreningens inkomstdeklaration är inlämnad. Zitius är kontaktad som kommunikationsoperatör, och kan aktivera fiberinstallationen vid Mokällan Fibers anslutningspunkt i Läckeby.

Årsmöte. Protokoll från årsmötet finns här.

Träff med representanter för Kalmar Kommun, tillsammans med representanter för andra byalag i kommunen. Det kunde konstateras att vi ligger långt fram jämfört med andra grupper. Från kommunens sida är man nu -till skillnad från tidigare- positiv till att hjälpa till med  ett borgensåtagande – förutsatt att beslut om detta tas.

Vi är nu 45 medlemmar.
Informationsmöte för fastighetsägare i området i Skammelstorp Skola. Styrelsens medlemmar tog personlig kontakt med de fastighetsägare som ännu inte ansökt om medlemsskap.

Här är en PDF av presentationen som visades då.

Ett möte för att försöka få ett ”Kommunalt bidrag till förstudie om fiberutbyggnad”, för att möjliggöra utökning av vårt område till att innefatta även Gransmåla och Kyrkeslät. Ansökan om 340 000 kr beviljades.

Besked om att 1Mkr beviljats i kanalisationsstöd.

Ansökan om kanalisationsstöd inlämnad till Regionförbundet.

Vi får veta att Telia bygger ut fibernätet i Läckeby/Rockneby under 2015, och får tänka om beträffande vilka fastigheter som ska ingå i vårt område. Vi får veta att det finns kanalisationsstöd kvar att söka hos Regionförbundet.

Det råder osäkerhet på vilka grunder man kommer att kunna söka bidrag till projektet. Vi vet inte vilken utsträckning av vårt område som kommer att vara fördelaktigast att ha. Vi har hittills räknat med att ha med delar av Rockneby och Läckeby tätorter.